Boiling Kettle

A better world for Henok

fai como que innovas, e eu farei como que subvenciono innovación

Hai moitísimo tempo que teño este blog botado a monte, e vai sendo hora xa de rozar. Durante estes últimos meses a situación económica de España —e inclúo a Galicia— agravouse, e aínda que non se lle faga caso a agoiros como os do case sempre atinado emprendedor Marc Vidal, é evidente que unha escura sombra se está espallando sen remisión por toda España, frustrando e poñendo medo nos corpos duns cidadáns ata o de agora confiados e, ata certo punto, inxenuos. Unha das espranzas máis recorridas como saída a esta magoante situación é o estímulo das TIC. E o documento estratéxico da Xunta neste campo está a piques de publicarse.

Keep reading • Le o resto »

Act as You Innovate; I’ll Act as I Fund Innovation

I have not posted anything in this blog for ages, and now it is time for a comeback. During these last months the economic situation in Spain —including Galicia— has been worsening and, even if we pay no attention to oracles such as the almost-always-right entrepreneur Marc Vidal, it must be admitted that a dark shadow is overwhelmingly spreading across Spain, disappointing and scaring the until now confident and somehow naïf citizens. One of the hopes often quoted as a possible way out for this situation is the stimulus of ICT industries. And the Galician government’s strategy for that sector is now about to be released.
Keep reading • Le o resto »

escoiten!

O posicionamento público da Real Academia Galega sobre as bases do Decreto de plurilingüismo é un documento valiosísimo. A pesar de conter algúns erros de vulto e valoracións un tanto extravagantes, é, sen dúbida ningunha, a máis completa e máis sensata análise feita ata o de agora. É tamén un claro e contundente paso a prol do consenso, un consenso ao que teñen que chegar todas as partes: os que xa comezaron e os que de momento están atrincheirados no seu tobo, reloucando de ledicia pola brillantez das palabras da máis alta institución galega (non só galegofalante). Eu dígolles: tirios e troiáns, escoiten, escoiten a Academia.
Keep reading • Le o resto »

linguas na escola

As bases do decreto sobre o uso das linguas no sistema educativo galego publicáronse cando estaba de vacacións en Noruega, afortunada e completamente desconectado. De volta á casa atopei na miña caixa de correo electrónico unha cantidade record de mensaxes: aqueles totalmente opostos ao decreto eran máis incluso ca aqueles que me daban consello cos créditos, coa erección do meu pene ou cos meus problemas dentais, e tamén máis cós que me desexaban un feliz 2010. Porén, o decreto non é tan malo como se agardaba aínda que está lonxe de ser perfecto, e estende un tépedo horizonte de oportunidades prá lingua galega. A estratexia de oposición frontal axitada polos grupos pro-galego é moi conservadora, improdutiva e (témome) unha perda de tempo moi valioso.

Keep reading • Le o resto »

Languages at School

The first draft for the decree on languages’ usage in the Galician education system was published when I was on holidays in Norway, fortunately and completely unplugged. Back home, a record amount of emails were stored in my mailbox: those of them completely in opposition to the decree are even more than those giving me advice on credit, penis erection or teeth problems, or than those wishing me a happy 2010. However, the decree is not that bad as expected even if far from perfect, and a mild landscape of opportunities is created for the Galician language. The strategy of total opposition upheld by pro-Galician groups is very conservative, unproductive and, I am afraid, a waste of precious time.

Keep reading • Le o resto »

bancarrota municipal

Os concellos españois teñen grandes cantidades de débeda, pero esta non está homoxeneamente esparexida polo estado, e a bancarrota (por que non?) é unha seria ameaza pra algúns deles. Ou, mesmo peor, pra todos e todas en España. Esta é unha breve análise das cifras da débeda municipal en España e Galicia.
Keep reading • Le o resto »

Council Bankruptcy

Local authorities in Spain have large amounts of debt, but this debt is not homogeneously spread throughout the country, and bankruptcy is (why not?) a serious threat for some of them. Or, even worse, for everybody in Spain. This is a short analysis of council debt figures in Spain and Galicia.
Keep reading • Le o resto »

a vella comisión

O venres publicouse a lista de ministros europeos e certamente houbo poucas sorpresas. En realidade, o sistema para elixir os membros da comisión é non só pobremente democrático, senón tamén o mellor método de promoción da ineficacia.

Keep reading • Le o resto »

An Old Commission

The names’ list of European ministers was unveiled on Friday with few surprises. Actually, the system to elect the commissioners is not only poorly democratic, but also the best way to promote inefficiency.

Keep reading • Le o resto »